Audyt nieruchomości

Audyt który Państwu oferujemy jest to zespół prac kontrolnych prowadzących do oceny sposobu gospodarowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej w wielu obszarach jej działalności. Przeprowadzany jest przede wszystkim w celu sprawdzenia czy działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, oraz w celu usprawnienia funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, optymalizacji kosztów, generowania oszczędności przy zachowaniu dotychczasowych standardów obsługi , lub podwyższenia standardów przy rozsądnej cenie świadczonych usług.

Audyt może także służyć ocenie pracy dotychczasowego Zarządcy/ Zarządu Wspólnoty lub firmy administrującej.

ZAKRES AUDYTU OBEJMUJE PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY:

1. Formalno-prawny
 • Sprawdzenie zgodności działania Wspólnoty z obowiązującym prawem,
 • Kontrola działań Zarządcy czy Zarządu w ramach czynności zwykłego zarządu, określanego przepisami Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Analiza zawartych przez Wspólnotę umów z dostawcami i usługodawcami.
 • Analiza prawidłowości podejmowania uchwał Wspólnoty mieszkaniowej i ich zgodności z obowiązującym prawem.
 • Analiza zakresu ubezpieczenia Wspólnoty wobec stanu faktycznego nieruchomości.
 • Analiza wewnętrznych regulaminów Wspólnoty mieszkaniowej, pod kątem zakresu i zgodności z obowiązującym prawem.

2. Finansowo–księgowy

 • Sprawdzenie prawidłowości stosowanych rozliczeń zużycia mediów (przyjęte regulaminy, stosowane algorytmy i współczynniki)
 • Analiza przyjętego planu gospodarczo- finansowego, sposobu jego prezentacji.
 • Analiza prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości, lub ewidencji przychodów i kosztów.

3. Techniczny

 • Weryfikacja kompletności dokumentacji technicznej Wspólnoty wraz ze wskazaniem podmiotu zobowiązanego do jej odtworzenia.
 • Sprawdzenie wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa oraz instrukcji obsługi zainstalowanych na terenie nieruchomości instalacji i urządzeń.
 • Weryfikacja realizacji zaleceń wynikających z przeglądów okresowych.
 • Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Ocena zakresu konserwacji bieżących i prac remontowych.

4. Zarządczy

 • Weryfikacja uchwał Wspólnoty mieszkaniowej i ich zgodności z obowiązującym prawem.
 • Analiza działań podejmowanych przez Zarządcę/Zarząd w ramach zwykłego zarządu oraz po jego przekroczeniu.

 

Audyt wykonujemy kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie. Po jego zakończeniu przygotowujemy raport zawierający ocenę sytuacji Wspólnoty w badanym obszarze i zalecenia pokontrolne.

Cena audytu zależy od zakresu prac wynikających z wielkości Wspólnoty ,badanego okresu ilości dokumentów.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt.