Wróć do listy

Istotą nieruchomości komercyjnych niezależnie od realizowanych w nich funkcji jest generowanie zysków dla ich właściciela. W celu maksymalizacji zysków oraz optymalizacji ponoszonych kosztów przygotowujemy w porozumieniu z właścicielem odpowiednią strategię dla nieruchomości a następnie wdrażamy ją i realizujemy na bieżąco. Chcąc sprostać oczekiwaniom właściciela dążymy do osiągnięcia celu jaki postawił sobie inwestując w nieruchomość, wykorzystujemy przy tym posiadaną wiedzę oraz najnowsze dostępne na rynku w tym zakresie rozwiązania. Kierujemy się lojalnością stawiając na pierwszym miejscu interesy właściciela przed własnymi korzyściami, dbając o powierzony majątek działamy ze szczególną starannością. Na bieżąco informujemy właściciela o zaistniałych faktach i stanie nieruchomości.

OFERUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE:

 

1. Reprezentacja właścicieli
 • reprezentacja właściciela na zewnątrz w oparciu o pełnomocnictwa szczegółowe.

 

2. Obsługa prawna
 • reprezentacja właściciela przed organami administracji państwowej i samorządowej i sądami
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
 • doradztwo w zakresie dotyczącym obsługiwanych nieruchomości.

 

3. Obsługa bankowo – księgowa
 • otwarcie rachunku bankowego dla każdej nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i pozostałymi kontrahentami
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością
 • pobieranie i windykacja opłat z tytułu czynszów najmu i pożytków, z wyłączeniem zastępstwa procesowego w windykacji sądowej
 • optymalizacja przychodów z nieruchomości
 • przygotowanie i realizacja budżetów nieruchomości
 • minimalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości
 • pozyskiwanie dodatkowych przychodów.

 

4. Obsługa administracyjna
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i najemców
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne
 • prowadzenie korespondencji w imieniu właścicieli
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
 • bieżący nadzór nad jakością i przebiegiem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne na nieruchomości.

 

5. Obsługa techniczna nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • zlecanie i kontrola usuwania awarii i ich skutków
 • przygotowanie planów remontowych
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację – odbiór tych prac – z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
 • zapewnienie całodobowej interwencyjnej obsługi technicznej dla nieruchomości płatnej tylko za wykonane usługi, bez opłat abonamentowych "za gotowość".