Wróć do listy

W zarządzaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone procedury, które przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli, gwarantują poprawę stanu technicznego obiektów oraz wysoką jakość usług związanych z administrowanymi budynkami.

OFERUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE:

 

1. Reprezentacja wspólnoty
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

 

2. Obsługa prawna
 • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego)
 • opracowywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
 • wezwania do zapłaty do kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat
 • bezpłatne wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej.

 

3. Obsługa bankowo – księgowa
 • otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media – pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego.

 

4. Obsługa administracyjna
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych dla właścicieli lokali, np. ubezpieczenia mieszkań
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty mieszkaniowej
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego - negocjowanie i zawieranie umów.

 

5. Obsługa techniczna nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • kontrola usuwania awarii i ich skutków
 • przygotowanie planów remontowych
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych w trybie zapytania ofertowego – negocjowanie i zawieranie umów
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację – odbiór tych prac – z wyłączeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru.